امامت از دیدگاه قرآن و حدیث
45 بازدید
محل ارائه: مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن کریم
مقطع: سطح 3
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
«امام» در لغت به معنای پیشوا و قیّم است. با توجه به این معنا، کسی که مسئولیت یک گروه را به عهده می‌گیرد، امامت آن گروه را به عهده دارد. واژه دیگری که به تناسب این کلمه در مباحث امامت طرح می‌شود، کلمه «ولایت» است. ولایت به معنای نصرت و یاری کردن است. راغب، علاوه بر معنای نصرت، معنای دیگری را نیز ذکر کرده و آن «تولی امر» است. با توجه به این معنا، مفهوم ولایت و امامت به هم نزدیک می‌شود. مفهوم امامت، اگرچه زیر مجموعه مباحث کلامی به شمار می رود، اما مستندات قرآنی نیز دارد. به ويژه در نگرش شيعی، متکلمان- که داعیه دفاع برهانی از دین را داشته اند- طبق روش معمول در تمام دانش هاي اسلامی، به قرآن نیز مراجعه کرده اند.