پژوهشی تفسیری، محتوایی پیرامون آیه 46 سوره غافر
49 بازدید
محل ارائه: مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن
مقطع: سطح 1
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این پژوهش پیرامون اثبات و یا عدم اثبات آیه مذکور بر وجود زمان در عالم برزخ دلالت می‌کند. ابتدا بحثی درباره اینکه مراد از «یعرضون علیها» چیست و سپس اقوال درباره فراز «غدوا و عشیا» و در نهایت بحثی درباره روایات تفسیری این آیه شریفه و جمع بندی آن ارائه شده است. در این پژوهش از 24 تفسیر استفاده شده است.